โรงเรียนอนุบาลคลิตี้ล่าง กาญจนบุรี แห่งเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ