‘Bamboo Tent’ เต้นท์ไม้ไผ่สุดแนว สำหรับโรงเรียนสุดแนวในบาหลี

Green School คือโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่เน้นให้การศึกษาด้วยการเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติ โดยยึดชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบข้างและระบบการศึกษาที่มีความพิเศษ ได้หล่อหลอมให้งานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ทุกชิ้นล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ และอยู่บนพื้นฐานของการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่างเช่นไม้ไผ่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์

‘เต้นท์ไม้ไผ่’ (Bamboo Tent) คือสิ่งก่อสร้างอีกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นภายใน Green School ออกแบบโดยสถาปนิก Andrew Ma ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารกึ่งชั่วคราวลักษณะคล้ายเต้นท์ขนาดใหญ่ ศักยภาพทางด้านวิศวกรรมของไม้ไผ่ เช่น ความทนทาน ความยืดหยุ่น รับทั้งแรงกดและแรงดึงได้ดี ได้สะท้อนออกมาในผลงานชิ้นนี้ โครงสร้างทำจากไม้ไผ่ขนาดใหญ่และมุงหลังคาด้วยวัสดุจากใบมะพร้าวที่นำมาสานต่อกัน โครงสร้างขนาดใหญ่นี้สามารถคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในสามารถจุคนได้ถึง 500 คน โดยไม่ต้องมีเสารองรับด้านใน พื้นที่นี้จะถูกใช้เป็นห้องโถงสำหรับจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน

แม้ตัวอาคารจะมีขนาดใหญ่ แต่ก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยมาก วัสดุที่ใช้ทั้งหมดเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความคงทนแข็งแรง เน้นการออกแบบที่เปิดโล่งเพื่อให้อากาศธรรมชาติสามารถระบายได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ โครงสร้างและองค์ประกอบทั้งหมดจะเป็นวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ และมีกรรมวิธีผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งแฝงไว้ด้วยจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลงานชิ้นนี้จึงถือเป็นความพยายามอย่างจริงจังในการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวด โดยหันกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียน เช่นเดียวกับปรัชญาของโรงเรียน Green School แห่งนี้

อ้างอิง : inhabitat