Bambu Social โครงการอาคารไม้ไผ่ในนิคารากัว ก่อสร้างอย่างยั่งยืน

13


61

เป็นที่สังเกตได้ว่า หลังจากปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา จำนวนของสถาปนิกที่ทำงานออกแบบให้กลุ่มคนชายขอบหรือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมจะเพิ่มขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด หากแต่โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปในลักษณะของการ ‘สงเคราะห์’ ที่แฝงไว้ด้วยนัยของการที่ผู้ให้มีสถานะที่เหนือกว่า และมอบผลงานเหล่านั้นให้คนที่ด้อยกว่าเพื่อตอกย้ำความเหนือกว่าของตน ทำให้ผู้ให้นั้นรู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนดี มีเมตตากรุณา และแฝงไว้ด้วยการประชาสัมพันธ์ตัวเอง โดยมีน้อยผลงานที่จะมีเป้าหมายในการทำเพื่อผู้คนที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เหมือนอย่างเช่น อาคารไม้ไผ่ในประเทศนิคารากัว อันเป็นผลผลิตจากโครงการ Bambú Social

Bambú Social นั้นเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ Delft University of Technology (TU Delft) ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความยั่งยืน โดยทาง Bambú Social ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการอบรมคอร์สพิเศษที่มีชื่อว่า ‘Sustainable Construction’ (การก่อสร้างอย่างยั่งยืน) ขึ้น โดยใช้เมือง Rama เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของประเทศนิคารากัว เป็นพื้นที่สร้างผลงานชิ้นต้นแบบ

ผลงานที่สร้างขึ้นนี้ เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา และชาวบ้านในท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของวัสดุท้องถิ่น เทคนิควิธการก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบที่สัมพันธ์กับภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยผลผลิตจากการอบรมครั้งนี้คือ อาคารโครงสร้างไม้ไผ่ขนาดกลาง ตัวอาคารมีการใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ ทั้งโครงสร้างหลัก เช่น เสา คาน และโครงหลังคา โดยนำมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้และวัสดุสมัยใหม่อย่างแผ่นผนังสำเร็จรูป ผนังคอนกรีต และแผ่นโลหะสำหรับมุงหลังคา

ตัวอาคารหลังนี้ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีการยกพื้นสูง ผนังเปิดโล่ง มีช่องระบายอากาศด้านบนหลังคา เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี อาคารไม้ไผ่หลังนี้ ก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่คนในท้องถิ่นสามารถทำเองได้ โดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทางโครงการได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นห้องสมุดของชุมชนต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : Bambu Socialinhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments