เงิน 300$ กับ ‘ห้องเรียนทำมือ’ เพื่อน้องในดินแดนกึ่งทะเลทราย

นอกจากจะได้ไปเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยช่วงภาคเรียนฤดูร้อนปี 2011 ในประเทศอินเดียแล้ว กลุ่ม SABA หรือ Spontaneous Architecture at the Bezalel Academy (ประเทศอิสราเอล) ที่ก่อตั้งโดย Sharon Rotbard ในปี 2005 ยังได้มีส่วนในการสร้างห้องเรียนสำหรับโครงการ Children’s Corner ที่อยู่ในเมืองเล็กๆ ในเขต Surendranagar, Gujarat ที่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นกึ่งทะเลทราย โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อ Center for Rural Knowledge

พวกเขาจะต้องเลือกพิกัดสำหรับการสร้าง Children’s Corner ที่อยู่ภายในพื้นที่เกษตรกรรม และต้องออกแบบห้องเรียนแบบเปิดที่เหมาะกับอากาศแห้งแล้ง ทั้งหมด 4 ห้อง ในพื้นที่ 15 ตารางเมตร  ซึ่งความต้องการเบื้องต้นสำหรับห้องเรียน 1 ห้องมีเพียงแค่พื้น กำแพง และหลังคา นอกจากจะใช้เป็นห้องเรียนแล้ว โปรแกรมอื่นๆ ยังถูกเสริมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นทั้งพื้นที่ทำกิจกรรม ห้องสมุด ที่พักผ่อน และที่วางคอมพิวเตอร์

พื้นที่ที่ได้มาจะถูกแบ่งเป็นสี่ส่วน โดยกำหนดขอบเขตที่ตั้งของตัวอาคารในแต่ละส่วน และยกขั้นขึ้นมาเพื่อบ่งบอกขอบเขตภายในและภายนอก ส่วนนักศึกษาเองก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ทีมเพื่อสร้างห้องเรียนทั้ง 4 หลัง แต่ในงานนี้มีสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ ตามมาด้วยการสร้างจริง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้หยิบยกคำสอนของ Gandhi’s Village Swaraj มาปฎิบัติ โดยคำสอนได้พูดถึงการลงมือทำด้วยตนเอง การใช้วัสดุท้องถิ่น และการไม่ให้ใช้เครื่องทุ่นแรง นอกจากนี้ กลุ่ม SABA ยังได้รับความร่วมมือกับกลุ่ม CEPT University Amedabad และเหล่าผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ช่างปูน ช่างไม้ และช่างสาน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นคนในท้องถิ่น จึงทำให้ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์ เรียบง่าย และเป็นกันเอง

ที่สำคัญที่สุด…ทั้งหมดใช้เวลาเพียง 20 วัน กับค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ 300 $ ต่อห้องเรียน

“การแบ่งปันนั้น ไม่มีการแบ่งแยกเพศ วัย เชื้อชาติ หรือศาสนา ขอเพียงมีแค่จิตอันบริสุทธิ์ก็ทำได้แล้ว”

อ้างอิง : archdaily