Community Green Station ศูนย์รีไซเคิลแห่งชุมชนเมืองฮ่องกง

6

แม้วิถีการดำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในวงกว้างตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ แต่การนำเอาวิถีดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกลับปรากฏให้เห็นไม่มากนัก โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ที่วิถีชีวิตประจำวันดูเหมือนจะห่างไกลจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่มาก ทางหนึ่งที่จะสร้างให้สังคมเมืองหันกลับมาสนใจวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คือการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมให้ชาวเมืองได้รับรู้ ซึ่งนั่นคือวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง Community Green Station ซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านชุมชนพักอาศัยในเมือง ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เมื่อมองอย่างผิวเผิน Community Green Station นั้น ไม่แตกต่างจากศูนย์ชุมชนทั่วๆ ไปมากนัก โดยจะประกอบไปด้วย พื้นที่โล่งสำหรับชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก และพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ที่เพิ่มเข้ามาและทำให้ศูนย์ชุมชนแห่งนี้แตกต่างจากศูนย์ชุมชนอื่นๆ คือ ส่วนพื้นที่สำหรับรองรับการ ‘รีไซเคิล’ โดย Hong Kong Architectural Services Department หน่วยงานที่ดูแลด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างของฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ออกแบบศูนย์แห่งนี้ ได้เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บเศษวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาผ่านกระบวนการหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยตั้งเป้าให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ของชุมชนเมืองในละแวกนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและส่วนพื้นที่เวิร์คช็อป เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Community Green Station นั้น เดิมทีเคยเป็นที่จอดรถซึ่งไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ อาคารส่วนใหญ่ภายในศูนย์แห่งนี้จะมีลักษณะเปิดโล่ง เพื่อให้มีการระบายอากาศได้โดยธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ มีการนำวัสดุธรรมชาติอย่างเช่น ไม้และไม้ไผ่ มาทำการผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่อย่างเช่น เหล็กและกระจก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสร้างความร่มรื่นและนำความเป็นธรรมชาติเข้ามาสู่ชุมชนเมืองใหญ่แห่งนี้ ทางหน่วยงานผู้ออกแบบนั้น ไม่เพียงแค่ตองการให้ Community Green Station แห่งนี้เป็นแค่ศูนย์เพื่อรองรับการรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังคาดหวังให้ศูนย์แห่งนี้จะช่วยสร้างค่านิยมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเมืองในอนาคตอันใกล้

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : archdaily