‘พะลวย Green Island’ ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย