ศูนย์ชุมชนในเวียดนาม ‘อยู่เย็น เป็นสุข’ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ