ที่อยู่อาศัยเอื้ออาทรในชิลี ออกแบบ+ต่อเติมเองได้โดยเจ้าของ

52805169e8e44e95f600008e Villa Verde Housing Elemental Vv Suyin Chia 41 E1388203330560


กลุ่ม Elemental เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสถาปนิกชาวชิลี โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรออกแบบที่เน้นผลงานออกแบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยผลงานที่สร้างชื่อส่วนใหญ่ของ Elemental จะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจนในเขตเมือง ความโดดเด่นของทุกชิ้นงานอยู่ที่การออกแบบโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งเงิน ที่ดิน และแรงงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งโครงการ  Villa Verde Housing ด้วยเช่นกัน

Villa Verde Housing คือโครงการที่พักอาศัยต้นแบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง Arauco ทางตอนกลางของประเทศชิลี ตัวโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 85,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยที่พักอาศัยจำนวน 484 หน่วย พร้อมด้วยศูนย์กลางชุมชน 3 แห่ง ภายในแต่ละหน่วยพักอาศัยจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน ทั้งห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับรองรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทุกหลังก่อสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก โดยมีฐานรากเป็นคอนกรีต โครงผนังทำด้วยไม้ทำให้มีน้ำหนักเบา กรุผนังด้วยซีเมนต์บอร์ด และใช้แผ่นโลหะในการมุงหลังคา

กลุ่มสถาปนิก Elemental ได้ใช้แนวคิดในการออกแบบเช่นเดียวกันกับผลงานหลายๆ ชิ้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานแห่งนี้คือ แนวคิดที่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถต่อเติมเองได้ โดยออกแบบและสร้างหน่วยพักอาศัยแต่ละหน่วยเพียงแค่ครึ่งเดียว และในอาคารส่วนที่เหลือจะมีการออกแบบโครงสร้างเผื่อไว้ การก่อสร้างหน่วยพักอาศัยแค่ครึ่งเดียวก็เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้าง ทำให้ที่พักแต่ละหน่วยมีราคาถูก ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อหาได้ไม่ยาก และเมื่อเข้าพักอาศัยแล้ว เจ้าของแต่ละหน่วย สามารถออกแบบและต่อเติมอาคารส่วนที่เหลือได้เองเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ละหน่วยพักอาศัยจะมีขนาดประมาณ 57 ตารามเมตร ซึ่งเมื่อต่อเติมเสร็จสมบูรณ์ จะมีขนาดได้ถึง 85 ตารางเมตร Villa Verde Housing ถือเป็นโครงการนวัตกรรมทางด้านที่อยู่อาศัย โดยยังมีแผนการที่จะก่อสร้างชุมชนลักษณะนี้เพิ่ม ให้ครบ 9,000 หน่วย กระจายไปตามเมืองต่างๆ 30 แห่ง และจะกลายเป็นต้นแบบให้กับโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วโลกได้ดูเป็นแบบอย่าง

อ้างอิง : archdailyElemental

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments