‘West Kowloon Cultural District’ ริมน้ำไฉไล หัวใจของฮ่องกง

9


Untitled-1-Recovered

ฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่าริมน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทำให้เมืองแห่งนี้ มีพื้นที่ริมน้ำที่มีคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ The West Kowloon Cultural District Authority (WKCDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้ประกาศแผนการสร้าง เขตวัฒนธรรมฮ่องกง’ (Cultural District) ขึ้น บริเวณริมอ่าวทางตะวันตกของฝั่งเกาลูน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นเสมือน ‘พื้นที่หัวใจทางวัฒนธรรม’ (Cultural Centrepiece) ของฮ่องกง

ภายในโครงการขนาดใหญ่ ที่กินเนื้อที่ราว 40 เฮกเตอร์ บริเวณริมน้ำฝั่งเกาลูนแห่งนี้ สามารถแบ่งการพัฒนาออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) City Park หรือการสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ 2) Cultural Connect พื้นที่เชิงวัฒนธรรม ที่มีทั้ง พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ศูนย์วัฒนธรรม และคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่ สุดท้าย 3) Project for a new dimension คือการสร้างระบบขนส่งมวลชน และการจัดการระบบประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผังโครงการ West Kowloon Cultural District ทั้งหมดนั้น ออกแบบโดยสำนักงานภูมิสถาปัตยกรรมอย่าง West 8 ร่วมกับ Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers และ ACLA

ทางผู้รับผิดชอบโครงการ West Kowloon Cultural District ได้วางแผนที่จะสร้างให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ค.ศ.2017 ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ พื้นที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยพื้นที่ริมน้ำที่มีคุณภาพ มีพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่ สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งทางเดินริมน้ำที่น่าเดิน ผสานกับการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ร่มรื่น ช่วยให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ริมน้ำที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก ที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของเมืองท่าสำคัญแห่งนี้ให้ชาวโลกได้รับรู้

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

อ้างอิง : West Kowloonwest8

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments