‘WikiHouse’ บ้านสร้างเองได้ใน 24 ชม. เพียงแค่ พรินท์-ตัด-ประกอบ

ทุกครั้งที่มีช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้น ย่อมเป็นโอกาสให้นวัตกรรมได้แพร่กระจายให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ ซึ่ง WikiHouse ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแพร่กระจายโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกยุคปัจจุบันอย่างอินเตอร์เนท  WikiHouse คือแบบบ้านสำเร็จรูป ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้สร้างขึ้นจริงได้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก

โครงการ WikiHouse นั้น เริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ.2011 โดยมี Alastair Parvin และ Nick Lerodiaconou เป็นผู้ออกแบบ และได้รับการเปิดตัวในงาน Gwangju Design Biennale ณ เมือง Gwangju ประเทศเกาหลีใต้ และหลังจากนั้นจึงได้เผยแพร่ผลงานที่ออกแบบลงในเว็บไซต์ในลักษณะของ ‘ลิขสิทธิ์เปิด’ หรือ Open-source ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

โดยแบบของอาคารที่ดาวน์โหลดออกมานั้น จะต้องนำมาพิมพ์ผ่านเครื่อง CNC router เพื่อพิมพ์แบบก่อสร้างลงบนไม้อัด หลังจากนั้นจึงตัดตามแบบ และนำไม้อัดที่ได้แต่ละชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยตามแบบ โดยต้องการเพียงทักษะการก่อสร้างขั้นพื้นฐานจนกลายเป็นตัวอาคารโดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ข้อดีของการใช้วัสดุเป็นไม้อัด นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายและประกอบเข้า-ออกได้ง่าย

ปัจจุบันมี WikiHouse ให้ดาวน์โหลดได้ถึงกว่า 10 รูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งซุ้มสำหรับแสดงงาน ที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย ที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย เป็นต้น ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปชมแบบของ WikiHouse ได้ที่ www.wikihouse.cc

อ้างอิง : WikiHouse, archdaily