กลุ่มศิลปินชาวดัทช์รวมตัวนำศิลปะเสริมชีวิตด้านบวกให้ชาวแอฟริกา

หลังจากที่ Rini Hartman ศิลปินสัญชาติดัทช์มีโอกาสการเดินทางไปท่องเที่ยวและทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบทวีปแอฟริกา เขาได้เรียนรู้ว่า ศิลปะ คือ สื่อกลางพื้นฐาน

ที่สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับคนได้ดีและลึกซึ้งที่สุด อีกทั้งยังสามารถบรรเทาและเยียวยาความเจ็บปวดที่คนในสังคมนั้นๆ กำลังเผชิญอยู่ Hartman ตัดสินใจตั้งเว็บไซต์ชื่อ artforsocialchange.net ขึ้น โดยสร้างเครือข่ายศิลปิน นักดนตรี และอาสาสมัครให้มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

หนึ่งในนั้น คือ 8 Visions of Hope โครงการศิลปะที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2008 ด้วยความตั้งใจที่จะให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องไปกับเป้าหมาย 8 ประการของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอย่าง Millennium Development Goals: MDGs ที่ยูเอ็นกำหนดขึ้น นั่นคือ การขจัดความยากจนและความหิวโหย, การพัฒนาการศึกษาขั้นประถม, การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ, การลดอัตราการตายของเด็ก, การพัฒนาสุขภาพของแม่, การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่นๆ รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก

Hartman สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 8 ชิ้นซึ่งถ่ายทอดเป้าหมายทั้ง 8 ประการของ MDGs ผ่านภาพจิตรกรรมที่ใช้เทคนิค Giclee-print ซึ่งเป็นเทคนิคการพิมพ์คุณภาพสูงบนผืนผ้าใบในขนาดต่างๆ ผลงานทั้งหมดถูกออกประมูลขายในเว็บไซต์และจัดเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยรายได้หลังจากการขายผลงานจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย รวมทั้งการจัดแสดงดนตรี ซึ่งเขาและทีมอาสาสมัครดึงเอาศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่น รวมทั้งคนในชุมชนที่อาศัยในทวีปแอฟริกา ไปจนถึงชุมชนที่กำลังเผชิญปัญหาทั้งยาเสพติด การเมือง ความอดยาก และความรุนแรง เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองและสร้างทัศนคติเชิงบวก

Hartman และอาสาสมัครในเครือข่ายกว่าร้อยชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ที่สำคัญ คือ การที่พวกเขาสามารถนำแรงบันดาลในเชิงบวกที่ได้จากงานศิลปะมาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

อ้างอิง: 8 Visions of Hope