ภาพถ่ายเนื้อสดอัดขวดพลาสติก…มนุษย์ต้องกินมากขนาดนั้น?