มะขามป้อม: ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สร้างได้ด้วยละคร

แน่นอนว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยตัวเราเองได้ เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลทางความคิดและวิถีการดำรงชีวิตซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ปัจจุบันมีผู้คนมากมายพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆ ให้เกิดขึ้น แต่คำถามคือจะทำอย่างไรให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้อย่างยั่งยืน?

คำตอบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ การสร้างเด็กๆ รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ให้เขาสืบทอดความคิดและส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังเยาวชนรุ่นถัดๆ ไป

‘กลุ่มละครมะขามป้อม’ เป็นกลุ่มคนละครคุณภาพที่เล็งเห็นประสิทธิภาพของเด็กๆ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเยาวชนผ่านละครอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคานโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม และเพื่อกล่อมเกลาเยาวชนเหล่านั้นให้เป็นบุคลากรของชุมชนที่มีคุณภาพ โครงการต่างๆ ถูกวางขึ้นอย่างเป็นระบบและมีการประเมินผลอยู่เสมอ ที่สำคัญคือดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องและขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ทำให้เกิดกลุ่มละครเยาวชนอิสระในชุมชน ซึ่งได้สืบสานงานและขยายการเข้าถึงชุมชน ทั้งในชุมชนของตนเองตลอดจนในอำเภอใกล้เคียงหลายแห่ง ปัจจุบันกลุ่มละครมะขามป้อมมีโครงการ ‘ละครโรงเล็กกับเด็กเชียงดาว’ ที่มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ศูนย์เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใน อ.เชียงดาว เป็นพื้นที่ส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ และเยาวชน นอกจากนั้นยังสามารถกระชับความสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ที่อยู่ในชุมชนด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจคือ นอกจากกลุ่มละครมะขามป้อมจะให้ความสำคัญกับเด็กๆ แล้ว ยังใส่ใจกับชุมชนเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ 2 ต่อ เพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันในชุมชนแล้ว ก็มีความเป็นไปได้สูงที่สิ่งนี้จะยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป นอกจากนั้นเยาวชนในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนชุมชนต่อไปในอนาคตนั่นเอง

อ้างอิง: www.makhampom.net
ภาพ: http://kwanrapee.exteen.com