‘ติดศิลป์บนราชบุรี’ ใช้เขื่อนแทนแคนวาส สร้างความภูมิใจให้ชุมชน