ชาวปารีสเฮ เมื่อรัฐร่วมกับเอกชนจ่ายเงินให้ปั่น ลดมลพิษเสริมสร้างสุขภาพ