ลดขยะ…เพิ่มลูกค้า กับร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม