Greenpeace ชวนคนทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าของเรือปฏิบัติการลำใหม่

มีคนกล่าวกันว่า มนุษย์เราตอบสนองต่อเรื่องไกลตัวได้ช