เรียนรู้เรื่อง ‘ขี้’ ผ่านนิทรรศการ ‘ส้วม: ของเสียกับโลกอนาคต’