ห้องนำ้สุดเก๋ ‘7 มหัศจรรย์ความเป็นไทย’ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ