เข็มฉีดยาป้องกันการใช้ซำ้ เปลี่ยนเป็นสีแดงหากถูกเปิดใช้แล้ว

ใครจะเชื่อว่าเข็มฉีดยาเข็มเล็