ต่อยอดจินตนาการของผู้พิการทางสายตา กับชุดวาดเขียน ‘เล่นเส้น’