‘ฟุตบอลอมตะ’ ยุบได้คืนรูปได้ ซื้อ 1 ลูกส่งต่ออีก 1 สู่เด็กด้อยโอกาส