a day Foundation Infographic: ไลเคนเพื่อนรักของธรรมชาติ

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสภาพอากาศในกรุงเทพนั้นเป็นอย่างไร จะหาสูดอากาศแต่ละที่ก็มีแต่ต้องพึ่งสวนสาธารณะที่มีจำนวนอยู่ไม่มากนัก ซึ่งในจำนวนเหล่านั้นมี