Infographic: หน้าที่ชาวพุทธ (Buddhist Responsibility)

S5


พุทธศาสนาถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจให้แก่คนทุกคน มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจถึงชิวิตในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็น การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือเรียกตนเองว่าชาวพุทธจึงควรเรียนรูและศึกษาหน้าที่ของตนที่มีต่อพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้ซึมซับหลักคำสอนที่เป็นประโยชน์ประกอบกับการดำรงศาสนาประจำชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป 

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

Comments

comments

About the Writer

avatar

InfographicMOVE (InfographicMOVE )www.facebook.com/InfographicMOVE | Twitter: @InfographicMOVEView all posts by InfographicMOVE →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments