Infographic: หน้าที่ชาวพุทธ (Buddhist Responsibility)

พุทธศาสนาถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจให้แก่คนทุกคน มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจถึงชิวิตในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็น การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือเรียกตนเองว่าชาวพุทธจึงควรเรียนรูและศึกษาหน้าที่ของตนที่มีต่อพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้ซึมซับหลักคำสอนที่เป็นประโยชน์ประกอบกับการดำรงศาสนาประจำชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป 

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่