‘The Ark’ สถาปัตยกรรมเรือยักษ์พิทักษ์มนุษยชาติ

“เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์” ปฐมกาล 6:14, เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของคำภีร์ไบเบิ้ลที่กล่าวถึงเรื่องราวบทสนทนาระหว่าง พระเจ้ากับโนอาห์ ให้สร้างเรือใหญ่ (หรือ Ark) ที่ชื่อ ‘นาวา’ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

avatar

Vincent

15 November 2013