องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 โดย เอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบ สมาชิก 26,000+ คน และผู้ก่อตั้งร่วม SiamArsa เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย สมาชิกอาสาสมัคร 167,000+ คน) โดย CreativeMOVE เป็นองค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป้าหมายในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน CreativeMOVE: Social Innovation Agency ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ แคมเปญรณรงค์ กิจกรรม CSR ฯลฯ และ CreativeMOVE ยังให้บริการด้านสื่อสารกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Greenpeace, WWF, UNICEF, OXFAM, World Bank, UNAIDS, ChangeFusion, ททท., สสส., กพ., ปปช, กกพ., สมัชชาสุขภาพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ThaiPBS, เครือข่ายจิตอาสา IVolunteer Spirit), มูลนิธิเพื่อคนไทย, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, มะเร็งวิทยสมาคมแห่งประเทศไทย, iCare (Magnolia), Mitr Phol, Google, Sansiri, SCG, SCB, Allianz Ayudhya Assuranceม MBK Group, TOMS, Ogilvy, LOWE และ McCann เป็นต้น

นอกจากนั้น CreativeMOVE ยังได้ก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ Creative Citizen ที่มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักสร้างสรรค์สังคมผ่านกระบวนการ DIT: Do It Together ซึ่งมี 3 ขั้นตอนการทำงาน (*)

1) Inspiration สร้างแรงบันดาลใจผ่านฐานข้อมูลและกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัฒกรรมสังคมกับนักสร้างสรรค์
2) Education สร้างการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม รวมทั้งขยายการรับรู้ถึงปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (Unmet Needs) ให้กับสมาชิก
3) Action สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนและผลักดันสมาชิกในเครือข่ายให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้นจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ด้านสังคม และกลุ่มอาสาสมัคร เช่น กิจกรรมประกวด กิจกรรมจับคู่ (Matching) กิจกรรมอาสาสมัคร หรือเวิร์คชอป เป็นต้น

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ได้ก่อตั้งเครือข่าย Greenery เพื่อสร้างความตระหนักในด้านอาหารปลอดภัย และการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทาออนไลน์ และทางออนกราวด์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น Greenery Market, Workshop, Farm Visit หรือ Greenery Talk เป็นต้น (ปัจจุบัน Greenery. มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คน ผ่านทางเวปไซต์ และผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนทาง Facebook)

(*) CreativeMOVE ให้การสนับสนุนให้คำแนะนำ ด้านวิจัย การออกแบบพัฒนา การบริหารโครงการ การสื่อสาร รวมถึงช่วยจัดหางบประมาณในการทำงานเพื่อให้โครงการด้านสังคมต่างๆ สามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน

“CreativeMOVE เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และศิลปะ สามารถเปลี่ยนโลกได้”

Edite_WebGraphic

แนวทางการทำงาน

AWARD:

THE 2014 GOOD 100: ‘CreativeMOVE: Innovation Hub Builder’ (www.good.is/the100)
CreativeMOVE ได้รับการคัดเลือกจาก GOOD Magazine ให้เป็น 1 ใน 100 รายชื่อองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ในฐานะ Innovation Hub Builderโดยในปี 2014 มีตัวแทนจาก 35 ประเทศจากทั่วโลกอยู่ในรายชื่อ

Screen Shot 2559-02-09 at 1.04.10 AM

.