ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีในรวันดา ตัวตนใหม่ของบ้านพื้นถิ่น