ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม? (Why Ride?)”โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์
“ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

เชิญชวนกราฟฟิกดีไซเนอร์ทั่วไทยมาร่วมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ให้เห็นข้อดีของการปั่นจักรยานเพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น 5 นักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานได้โดนใจที่สุดจะได้รับรางวัลจักรยาน Fuji มูลค่ารวม 1 แสนบาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
· 
บุคคลที่มีความสนใจงานออกแบบ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
· ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
· ส่งในนามบุคคลเท่านั้น

กติกาการประกวด
ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวตั้ง ขนาด A2 (42.0×59.4 ซ.ม.) โดยเลือกหัวข้อจาก 1 ใน 5 หัวข้อของประโยชน์จากการใช้จักรยานดังต่อไปนี้ (Update: 8 ต.ค. 55: แก้ไขขนาดโปสเตอร์เป็น A2 จากเดิมที่ระบุว่า A3)

  1. ลดการใช้พลังงาน
  2. สุขภาพกาย-จิตดี
  3. มีเวลาเพิ่ม
  4. ไม่เติมมลภาวะ
  5. พบปะสังสรรค์เพื่อนใหม่

· ใช้เทคนิคไม่จำกัดรูปแบบ ไม่บังคับว่าต้องมีข้อความใดๆ ขอเพียงให้สื่อสารตรงกับหัวข้อที่กำหนด
· อนุญาตให้ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 5 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องเป็นหัวข้อที่ไม่ซ้ำกัน
· ภายในโปสเตอร์ต้องมีโลโก้ “Why Ride?” ปรากฏอยู่ในบนโปสเตอร์ (Download Logo ที่นี่)
· ตำแหน่งและขนาดของของโลโก้ต้องเป็นไปตาม template ที่กำหนด อนุญาตให้ปรับสี logo ได้ตามความเหมาะสม
· ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
· สามารถส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่อีเมล์ whyride@creativemove.com
· หากคณะกรรมการพบว่า ผลงานมาจากการลอกเลียนแบบ จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ ตลอดจนการส่งผลงานที่ไม่ใช่ของตนเองเข้าร่วมประกวด คณะกรรมของสงวนสิทธิ์ผลงานดังกล่าวเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

แนวทางในการตัดสิน
· ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกต้องสื่อถึงความเป็นแก่นในหัวข้อที่เลือกได้อย่างชัดเจน
· สามารถนำผลงานออกแบบไปผลิตใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้จริง สื่อสารกับคนทั่วไปให้เข้าใจได้ง่าย

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 5 ท่านจากประกอบด้วยตัวแทนจาก CreativeMOVE, ตัวแทนจากสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa), ตัวแทนจาก Bangkok Bicycle Campaign และตัวแทนนักออกแบบ 2 ท่าน

ระยะเวลาส่งผลงาน
วันนี้ – 31 ตุลาคม 2555

ประกาศผลรางวัล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

นิทรรศการแสดงผลงาน
ผลงานที่เข้ารอบ 100 ชิ้นจะได้ร่วมแสดงในนิทรรศการ “ถีบฉันทำไม ?” (Why Ride?) ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2555 ณ Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า Siam Discovery (ส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Design Festival 2012)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
เจ้าของผลงานที่ได้รับเลือก 5 คน (หัวข้อละ 1 รางวัล) จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท/รางวัล เพื่อแลกซื้อจักรยาน Fuji รุ่นใดก็ได้ 1 คัน (เว็ปไซต์ Fuji: www.interbikethailand.com)

ข้อตกลงในการใช้ Gift Vaucher 
1. คูปองนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้จัดการประกวด และ บริษัท พีทูวี กรุ๊ป จำกัด และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้ได้รับรางวัลสามารถนำคูปองนี้ใช้แทนเงินสดในการแลกซื้อจักรยานแบรนด์ฟูจิเท่านั้น
3. ผู้ได้รับรางวัลสามารถนำคูปองนี้ใช้แทนเงินสดได้ที่ร้าน Interbike Studio เท่านั้น
4. คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
5. ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินส่วนต่างของมูลค่าสินค้า ในกรณีที่สินค้าต่ำกว่ามูลค่าบนคูปองนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ในกรณีที่ใช้สิทธิ์แลกจักรยานที่มูลค่าสูงกว่ามูลค่าคูปอง ให้ชำระเงินส่วนต่างกับทางร้านได้
7. มูลค่าของสินค้าคิดจากราคาตั้งเท่านั้น
8. คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือให้เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่นได้
9. การใช้คูปองต้องใช้ร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
10. กรุณาแสดงคูปองนี้ก่อนชำระเงิน

สิทธของแบบที่ชนะการประกวด
คณะผู้จัดขอสิทธิ์ผลงานออกแบบทั้งหมดเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยจะให้เครดิตกับเจ้าของผลงานทุกครั้งที่ผลงานถูกนำเสนอเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ whyride@creativemove.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.creativemove.com/whyride

*** คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

.