‘หมู่บ้านช้าง’ ความสมดุลแห่งความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับควาญ

“ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า….” ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่รู้จักเพลงที่กล่าวถึงช้างเพลงนี้ เพราะว่าเราถูกปลูกฝังให้รู้จักคุ้นเคยกับช้างมาตั้งแต่เด็ก เป็นความผูกพันระหว่างคนไทยและช้างที่สืบเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับช้าง ในแถบเอเชียนี้มีหลายประเทศที่อยู่ร่วมกับช้าง โดยเฉพาะที่อินเดีย มีหมู่บ้านหนึ่งในนครอาเมร์ รัฐราชสถาน เรียกได้ว่าคนที่นี่กินและนอนกับช้างเลยก็ว่าได้

โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากทางรัฐบาลอินเดีย โดยให้ RMA Architects มาออกแบบและพัฒนาหมู่บ้าน Hathigaon หรือหมู่บ้านช้าง ที่มีช้างจำนวน 100 เชือกและควาญช้างอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยที่พักอาศัยจะต้องออกแบบให้เข้ากับการใช้งานระหว่างควาญช้างและช้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร การเก็บอาหารช้าง ความสะอาด การถ่ายเทของอากาศ และพื้นที่ต้องเพียงพอสำหรับช้างในการเคลื่อนไหวในอริยาบทต่างๆ นอกจากนี้การออกแบบยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพิธีกรรมการอาบน้ำให้ช้าง ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจในการเลี้ยงช้างด้วย รวมไปถึงการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (พืชพันธุ์ต่างๆ) ที่ได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองทราย

อย่ารู้จักช้างเพียงแค่เป็นช้าง แต่จงรู้จักช้างในสิ่งที่ช้างเป็น เพราะไม่ใช่แค่ความผูกพัน เรายังต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง คน ช้าง และธรรมชาติด้วย

สวัสดี แปร๋น แปร๋น…

อ้างอิง: archdaily