‘หมู่บ้านช้าง’ ความสมดุลแห่งความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับควาญ