‘Mulan Primary School’ โรงเรียนประถมในจีนดีไซน์แซ่บจนอยากไปเรียน

โรงเรียนประถมมู่หลาน (Mulan Primary School) เป็นโครงการออกแบบต่อเติมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านมู่หลาน ในเขตมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แนวคิดหลักที่ทีมผู้ออกแบบ Rural Urban Framework (RUF) นำมาใช้ในการออกแบบต่อเติมครั้งนี้คือ เชื่อมต่อพื้นที่กิจกรรมเดิม กับพื้นที่กิจกรรมใหม่ให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ต้องไม่กระทบกระเทือนอาคารเดิมหากแต่การทำตามแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทิศทางการวางของอาคารเดิมไม่ได้ถูกเตรียมการมาเพื่อต่อขยาย ทางผู้ออกแบบจึงจำเป็นต้องระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาในการออกแบบครั้งนี้

ด้วยความที่อาคารของโรงเรียนเดิมมีลักษณะการวางผังเป็นรูปตัวแอล (L) ตรงกลางเป็นลานขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ทำให้กลายเป็นพื้นที่ปิดล้อม ยากแก่การขยายตัว ทางทีมงานผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ตัวอาคารหลังใหม่มีลานเชื่อมต่อกับลานเดิม ผังของอาคารหลังใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับตัวซี (C) กลับข้าง โดยมีที่ว่างตรงกลางเป็นลานโล่ง ทำให้พื้นที่ลานของทั้ง 2 หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายในอาคารเรียนหลังใหม่ จุห้องเรียนขนาดเล็กจำนวน 6 ห้อง มีรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวแตกต่างจากอาคารเดิมอย่างสิ้นเชิง การใช้รูปทรงที่โฉบเฉี่ยวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกสนุกสนานในการทำกิจกรรม หลังคาส่วนหนึ่งถูกออกแบบให้เป็นขั้นบันไดสำหรับเป็นอัฒจรรย์เวลาจัดกิจกรรม

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด เป็นวัสดุที่ราคาถูก เช่น อิฐ ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่ถูกนำมาจัดวางให้เกิดความน่าสนใจ ตัวอาคารระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และใช้แสงธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า นอกจากอาคารหลังใหม่แล้ว ทางทีมงานผู้ออกแบบมีโครงการที่จะออกแบบสนามกีฬาเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยเชื่อมต่อกับลานของอาคารใหม่ ซึ่งเมื่อสนามกีฬาสร้างเสร็จสมบูรณ์ โรงเรียนแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ ที่จะเป็นหัวใจของชุมชนเล็กๆ แห่งนี้

 

อ้างอิง : rufwork