สะพานคมนาคมครบวงจร จัดระเบียบสองเมืองให้เป็นหนึ่งเดียว