คืนชีวิตชุ่มฉำ่ให้ลุ่มน้ำเสื่อมโทรมกลางทะเลทรายในซาอุฯ

สำหรับการดำรงชีพในพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างทะเลทรายแล้ว ‘น้ำ’ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ที่หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองแล้ว ต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะน้ำนั้นจะนำมาซึ่งชีวิต เช่นเดียวกับ Wadi Hanifah พื้นที่ลุ่มน้ำกลางทะเลทราย บริเวณตอนกลางของซาอุดิอาระเบีย ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตท่ามกลางทะเลทรายอันกันดาร ซึ่งที่ผ่านมาเส้นเลือดใหญ่สายนี้ได้ถูกทำให้เสื่อมโทรมและไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม โครงการฟื้นฟูเส้นเลือดใหญ่สายนี้จึงถูกพัฒนาขึ้น ด้วยหวังจะให้พื้นที่แห่งนี้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

โครงการ Wadi Hanifah Restoration เป็นโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสื่อมโทรม ให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนและนันทนาการสำหรับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว โดยมี Moriyama & Teshima Planers Limited Architecture เข้ามารับหน้าที่ผู้ออกแบบและวางผังภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีแนวคิดหลักคือ อนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด โดยสร้างพื้นที่กิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสภาพทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศแบบร้อนแห้งของบริเวณนี้ โดยทั้งหมดจะก่อสร้างด้วยวัสดุอย่างง่ายๆ ที่หาได้ตามธรรมชาติในท้องที่ พื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในการพักผ่อนอย่างมีสุนทรียภาพ เป็นแหล่งให้ผู้คนที่หลากหลายได้มามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อฟื้นฟูคูณภาพของน้ำให้ดียิ่งขึ้น

โดยภาพรวมของโครงการนี้ถือได้ว่า เป็นการพัฒนาที่ได้รับการวางแผนอย่างละเอียดอ่อน ให้ความใส่ใจกับคุณค่าทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกันอย่างบูรณาการ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้การออกแบบในการแก้ปัญหา ช่วยยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพของระบบนิเวศทางธรรมชาติให้ดีขึ้นในคราเดียวกัน

อ้างอิง: AKDNMoriyama & Teshima