คืนศักดิ์ศรีความเป็นพืชผักที่ผิดรูปเพี้ยนร่าง ให้เป็นอาหารแสนอร่อย