ขอทานที่รักการอ่าน…ย่อมหาทางเปลี่ยนชีวิตได้

4

คำสอนของในหลวงที่ว่า “จงให้