The People’s Supermarket ปฏิวัติวัฏจักรตลาดสะดวกซื้อ

ซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านสะดวกซื้อที่มีทุกสิ่งอย่างเพื่อการอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ในแต่ละวัน เริ่มผุดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแต่ละหัวมุมถนน และมีการแข่งขันการขาย กระตุ้นการซื้ออย่างรุนแรงมากขึ้น จนบางครั้งเกินความจำเป็นของผู้บริโภค และยังเกิดการสูญเสียของทรัพยากรที่หมดอายุไข เสียและทิ้งไปในแต่ละวัน เนื่องจากการกักตุนมากเกินจำเป็น และระบบที่เน้นการขายแบบนี้  ทำให้สิค้ามีราคาเกินจริง เพราะต้องเผื่อสินค้าเน่าเสีย ท้ายสุดก็กลายเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายและบริโภคอย่างไม่มีตัวเลือกมากนัก เพราะวัฏจักรร้านค้าส่วนมากในโลกเป็นระบบเดียวกัน

The People’s Supermarket  หรือ ร้านสะดวกซื้อของชุมชน เป็นเสมือนโครงการทดลองที่ริเริ่มโดย Arthur Potts Dawson หัวหน้าพ่อครัวมือเอกของเชฟชื่อดัง Jimmy Oliver ที่มีแนวคิดเน้นย้ำเรื่องธุรกิจภัตคาร กับการบริหารขยะอาหารเหลือทิ้งในโลกอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภค เพื่อลดทรัพยากรณ์เหลือทิ้งและลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง นำกลับใช้ให้เป็นประโยชน์สงสุด เพื่อสร้างสังคมพึ่งพาในระยะยาว

ในปี 2010 Arthur Potts Dawson มีแนวคิดและลงมือทำ ‘ร้านสะดวกซื้อเพื่อคนชุมชน โดยคนในชุมชน’ สาขาแรกในลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการผสมแนวคิดการบริหารแบบสหกรณ์ที่สมาชิกทุกคนมีส่วนในความเป็นเจ้าของร่วมกัน ทุกคนลงแรง 4 ชั่วโมงในแต่ละเดือนและได้ส่วนลด ปันผลกำไร  ขายสินค้าราคายุติธรรม เน้นการพึ่งพาอาศัยกันของผู้ผลิตกับผู้ซื้อ โดยไม่กดราคาเพื่อทำผลกำไรเกินจริง และ ไม่เลือกซื้อเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ แต่พยายามช่วยผู้ผลิตรายย่อยในพื้นที่ ไม่โปรโมทหรือโฆษณาให้เกิดการบริโภคเกินจำเป็น แต่ให้สิทธ์ผู้ซื้อได้เลือกซื้อตามความพอดี

และที่สำคัญ ในร้านสะดวกซื้อชุมชนแห่งนี้มี The People’s Kitchen หรือ ครัวที่ปรุงอาหารสุกพร้อมจำหน่ายอยู่ในร้านด้วย โดยจุดประสงค์หลัก เพื่อการบริหารไม่ให้เกิดการทิ้งของเสีย โดยนำวัตถุดิบในร้านที่ไกล้หมดอายุไขมาแปรรูปเป็นอาหารปรุงสุก ลดอัตราการเหลือทิ้งโดยไม่จำเป็น และจำหน่ายอาหารปรุงสุกในราคาสมเหตุสมผลที่ทุกคนจ่ายได้ในราคาเบาๆ

ฟังดูแล้วช่างเป็นร้านในอุดมคติ…แต่กลับทำได้จริง และได้ผลตอบรับดีตลอดมา 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน The People’s Supermarket ได้ขยายสาขาและจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการใช้พลังความสามัคคีในชุนชน การลงมือทำ และออกแบบสังคมยั่งยืนที่เป็นไปได้จริง

[youtube url=”http://youtu.be/DodI6FSsdnE” width=”600″ height=”350″]
พันธกิจของ The People’s Supermarket

[youtube url=”http://youtu.be/QScWNspU6qs” width=”600″ height=”350″]
The People’s Supermarket

[youtube url=”http://youtu.be/w9taU0tDd64″ width=”600″ height=”350″]
The People’s Supermarket

 

[youtube url=”http://youtu.be/eJ89At9Xxws” width=”600″ height=”350″]
Ted Talk โดย Arthur Potts Dawson ผู้ก่อตั้ง ริเริ่ม The People’s Supermarket

อ้างอิง: The People’s Supermarket, The Guardian, TCDC